OCR Output

Konungens Belallnimgshafvandes + Västerbottens Tän
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 81—387.

Uppläses i Nysätra soekens kyrka.

N:o 81. Per Persson, J. A. Andersson, L. Jonsson, Per
Bäckman, N. O. Pettersson, M. A. Högbom, J. F. Johansson,
AA” Olofsson, 'J: AA. Burman, Erik! Carlsson, G:A. Almqvist. 6;
A. Pettersson, J. Burman och Albertina Olsson hafva anhållit
om förordnande för statens Landtbruksingenjör S. Kempff att i
enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten
den 20 Juni 1879 förrätta syn i och för reglering af vattenstån¬
det i Hertsångersån; Och varderi anledning häraf öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äf¬
ventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Nysätra sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene : valet af
förrättningsman, åliggande det Kronolänsmannen i Nysätra distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 82. Sedan Johan Stoltz anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verkställa laga
delning å en från !/,, mantal Byske N:o 1 i Byske socken af¬
söndrad lägenhet, benämnd >»Tomtebo N:o 1>, varder, jämlikt 13 $
i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härige¬
nom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton