OCR Output

4

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig hand¬
ling äga icke intecknad rätt i egendomen, böra till auktionsför¬
rättaren före auktionen ingifva i hufvudskrift eller besannad af¬
skrift den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 3 maj 1909.
Bertil Helleberg.>

Umeå, i Landskansliet, den 10 Maj 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.