OCR Output

3

tillkänna härstädes sist inom fjorton dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Löfångers, Burträsks "ch Nysätra socknars kyr¬
kor uppläst; kommande ansökningshandlingarne att under tiden
hållas härstädes tillgängliga för dem, som önska af desamma
2: Hidel.

Det åligger kronolänsmännen i Löfångers, Burträsks och
Nysätra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i vederbörliga kyrkor.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 79. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att Tycko Johansson från Lillåtjälen
i Säfvar socken erhållit Konungens Befallningshafvandes tillstånd
till s. k. gårdfarihandel inom länet under år 1909.

Uppläses i Lycksele lappmarks tingslags kyrkor.
N:o 80. På begäran intages följande:
»Kungörelse.

Nedan till torsdagen den 29 april kl. 12 m. utlyst exekutiv
auktion till försäljning af P. O. Israelssons fasta egendom 25/448
mtl N:o 2 Pauträsk i Stensele socken blifvit på grund af laga
hinder inställd, varder härmed kungjordt, att förnyad exekutiv
auktion å samma hemman förrättas å tingsstället i Lycksele
torsdagen den 27 nästa maj kl. 12 ä dagen.

Hemmanets åbyggnader äro följande:

Mangårdsbyggnad, afdelad i två kök, kammare och för¬
stuga; ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port och foderlada;
vedbod, källare, loge; sommarfähus; badstuga och tre åkerlador.
Åbyggnaderna äro brandförsäkrade för 2; 100 kronor.

Hemmanet, därå mulbetet är godt, har öppen åker i nå¬
gorlunda god häfd får årligt utsäde at omkring 3,2 hl. korn och
lika mycket potatis. Afkastningen föder en häst, tre kor och
några småkreatuar.

Skogsafverkningsrätten är försåld.

Taxerings- och saluvärde är uppskattadt till 2,400 kronor.