OCR Output

2

tesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom för elagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Skellefteå och Norsjö Socknars kyrkor uppläst. hit inkomma
med yttrande huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman; åliggande det Knolibsmännen i Skellefteå
norra samt Norsjö distikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde socknars kyrkor.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 77. Yttertafle byamän genom R. Grönlund, såsom
ålderman, hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren M. Bergstedt att verkställa utstakning och rörläggning
af gränsen mellan Yttertafle bys oskiftade ägor i Taflefjärden
och Yttertafle bys förr skiftade ägor i Umeå socken; Och var¬
der. 1.anledning häraf, : jämlikt. 13 Si Kungl. Maj:ts förgyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr:
af talans förlust, inom fjortor dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Umeå sockens ky rka uppläst, a inkomma med yttrande huru¬
vida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Umeå norra distrikt att hit
insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Uppläses i Löfångers, Burträsks och Nysätra
socknars kyrkor.

N:o 78. Under åberopande af intyg, hvaraf framgår att
för flottningsändamål erforderliga byggnader numera blifvit utförda
i Kålbodaån och Flarkån, har Aktiebolaget Robertsfors anhållit
om tillstånd till interimsflottning i berörda vattendrag under år
1909; Och varder i anledning Kära vederbörande sbrand4 bro-,
fiske- och vattenverksägare Sänt andra, hvilkas rätt är i fråga,
härigenom förelagdt att, där de mot ansökningen hafva tåget
att erinra, vid äfventyr af talans förlust, gifva sådant skriftligen