OCR Output

Konuneens Befallnmeshafvandes + Västerhottens fan
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. | Landskansliet. N:ris 75—380.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 75. Anders Andersson har anhållit om förordnande
för vice Kommissonslandtmätaren G. A. Snellman att uppgå
och röslägga rågångarne mellan hemmanet ?/., mtl N:o 1 Brän¬
näs och kigtoparken Brokberget 1 Degerfors socken; Och varder
i anledning häraf, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadgå den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans Förldst inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande
huruv ida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att bit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå och Norsjö socknars kyrkor.

N:o 76. Sedan 'N. Boström, Rob. Fahlgren, J: A. Sten¬
berg, i egenskap af Västerbottens landstings utsedde förtro¬
endemän, samt Rob. Fahlgren, A. Lindgren och Emil Andersson
jämte Oskar Gren såsom ombud, Fahlgren, Lindgren och Emil
Andersson för Skellefteå socken samt Gren för Norsjö socken,
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mört¬
sell att verkställa uppmätning och kartläggning, samt därvid
särskilja hvarje jordägares del i den mark, som i och för järn¬
vägsanläggningen Bastuträsk— Kallholmsfjärden skall tillhanda¬
hållas, varder jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skif¬