OCR Output

6

Uppläses i Skellefteå tingslags kyrkor.
N:o 74. Författningsenligt offentliggöres följande:

»KHunggörelse.

Måndagen den 7 juni 1909 klockan tolf på dagen förrät¬
tas å Skellefteå tingslags tingsställe invid Skellefteå stad exekutiv
auktion å Edvard Lundström tillhöriga

!/s2 mantal Litt. D N:o I Nyborg i Skellefteå socken.

Egendomen, som är belägen 1,5 mil från Skellefteå stad,
är bebyggd med boningshus samt fähus med port och toderlada.

Arealen utgör 38,336 hektar, däraf tomter, åker och dylikt
0,629 har, odlingsmark 1;743 hektar samt afrösningsjord 30,964
hektar, och anses att två nötkreatur böra å egendomen kunna
vinterfödas.

Fastigheten är bevillningstaxerad till 2,000 kronor och salu¬
värderad till 1,500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller till afkomst eller annan förmån af egendomen,
böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansedt försälj¬
ningen ega bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva
i hufvudskrift eller bestyrkt afskrift den handling, derå rättig¬
heten grundas.

Skellefteå fögderis kronofogdekontor den 27 april 1909.
Ernst Humble.>

Umeå, i Landskansliet, den 3 Maj 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.