OCR Output

3

som att i öfrigt verkställa erforderlig vägdelning i den ordning
ofvan nämnda lag bestämmer.

Angifne väg, som är omkring 7 kilometer lång och är till
stadigvarande nytta såsom farväg för hemkörslor, utfart m. m.,
har ursprungligen blifvit byggd af hemmansåboer i Boviken,
Fällbäcken, Hedensbyn, Morön och Norrböle.

Fällbäcken & Skellefteå den 8 April 1909.
Johan Olof Öhlund. Olof Öhlund. Gustaf Öhlund. Oskar Markstedt.»

Och varder i anledning häraf, jämlikt 13 8i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige veder¬
börande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust. ON forlon dagar, SJdAR denna
kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kron ojämn i Skellefteå
norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp:
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 69. Aktiebolaget Robertsfors har anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verkställa
rågångsstakning å hemmanet ?/e1 mtl N:o 9 Villvattnet eller Kalf¬
träsk, Litt. Af, i Burträsks socken; Och varder i anledning häraf,
jämlikt 13:88) Kungl. Majts förnyade nådiga skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, Vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande huruvida de förena
sig med sökanden 1 valet af förrättningsman; åliggande det Kro¬
nolänsmannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.