OCR Output

Konungens Belallnmeshatvandes + Västerbottens Tån
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 65—274.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 65. Ludvig Säfsten har anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren B. Lagerqvist att verkställa hemmans¬
klyfning å !/s2 mtl N:o 6 Stöcksjön, Litt. F, med ägor i Inner-Kasa¬
mark i Umeå socken; Och varder 1 anledning häraf, jämlikt 13 8
i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, ks delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
Umeå norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 66. Som Johan Sjöström d. ä. anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren Fritiof Andersson att verkställa
laga delning å en från hemmanet "'/9 seland N:o 1 Agnäs i
Bjurholms socken afsöndrad lägenhet benämnd >» Markesmyrbrå¬
nan» N:o 1, varder, jämlikt 13 $1i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬