OCR Output

2

2:0o) Maskinhus af resvirke och tak af papp, indeladt i
tvenne rum, med till samma hus hörande fasta inredningar;

3:0o) Magasin, likaledes af resvirke och tak af papp.

Egendomen har åsatts ett saluvärde af 9,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, ega att dervid
sin rätt bevaka, hvarjemte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
der ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försäljningen
ega bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifvai huf¬
vudskrift eller besannad afskrift den handling, derå rättigheten
grundas.

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 21 April 1909.
J. A. Hanson.>

Umeå, i Landskansliet, den 26 April 1909.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Carl Bergström.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.