OCR Output

Konungens Befanmeshalvandes 1 Västerhottens fan
Kungörelser

ar 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 63, 64.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 63. Som Holmsunds Aktiebolag anhållit om förord”
nande för Statens Landtbruksingenjör Henning Wikström att,
i enlighet med gällande dikningslag, förrätta syn för verkställighet
af ett utdikningsföretag inom Grafmarks by i Lycksele socken,
varder öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar
efter det denna kungörelse blifvit i Lycksele sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Lycksele norra distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 64. På begäran intages följande:

»Kungörelse.

Genom auktion, som Måndagen den 7 nästkommande Juni
kl. 12 på dagen förrättas i Umeå härads tingshus, kommer i den
ordning, som om utmätt fast egendom fun stadgadt, att för¬
säljas E. M. Danielssons i Wännäs konkursmassa tillhöriga /640
mantal Nyby N:o 7, Litt. Geb, i Wännäs socken.

Fastigheten, som består af ena inhägnad sågplats, om¬
fattar en areal af c:a 83 ar, 30 kvm., och finnas derå följande
byggnader uppförda:

1:o) Såghus af resvirke under tak af papp, med deri befint¬
liga fasta inredningar; :