OCR Output

Det förra hemmanet är taxeradt till 28,800 kronor och
saluvärderadt till 12,000 kronor, det senare till resp. 8,400 och
4 500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomarne gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen jakttagas, ega är der¬
vid sin rätt bevaka, hvarjemte de, hvilka på grund af skriftlig
handling ega ej intecknad rätt i egendomarne, böra före auktio¬
nen till auktionsförrättaren bv den handling, derå rättigheten
grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 14 April 1909.
Bertil Helleberg.>

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 62. Härmed offentliggöres följande:

»;Kuncoörelse.

Sedan vederbörande fordringsägare från vidare verkställig¬
het återtagit Konungens Befallningshafvandes i länet utslag den
30 December 1908, hvarigenom Ander Valfrid Gustafsson i Andes
vattnet förpliktats utgifva 915 kronor med ränta och kostnader,
varder tillföljd häraf den till den 3 nästkommande Maj å gälde¬
härens fasta egendom, !/e4 mantal N:o 3 Andersvattnet i Burträsks
socken, utsatta exekutiva auktion inställd, hvilket härigenom
kungöres.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 17 April 1909.

Ernst Humble.»
Umeå, 1 Landskansliet, den 19 April 1909.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.