OCR Output

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele lappmarks tingslag.
N:o 59. På begäran offentliggöres följande:

»Kungörelse.

Onsdagen den 15 nästa Maj kl. 12 middagen förrättas i
tingshuset i Lycksele exekutiv auktion å P. J. V. Lundqvists
hemman !/.,, mantal N:o 1 Linssfors i Stensele socken.

Åbyggnaderna utgöras af:

Stuga, afdelad i kök, kammare och förstuga; förgångsstuga.,;
två bodar; loge; fähus; sommarfähus; tre lador.

Hemmanet, derå mulbetet är godt, har öppen åker för
ett årligt utsäde af 0,2 hl. korn och 2 hl. potatis. Afkastningen
föder två kor. |

Hemmanet, som ligger ofvan odlingsgränsen, är ännu ej
definitivt skattlagdt; dess taxeringsvärde .är 200 kronor, dess
saluvärde uppskattas till 400 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka, hvarjemte de, hvilka på grund af skriftlig
handling ega icke intecknad rätt i egendomen, böra till auktions¬
förrättaren före auktionen ingifva 1 kufvudskrift eller besannad
afskrift den handling, derå rättigheten grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 5 April 1909.
Bertil Helleberg.>

Umeå, 1 Landskansliet, den 8 April 1909.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.