OCR Output

3

Uppläses i Byske och Jörns socknars kyrkor.

N:öcö7- JENt Har meoelfvits en så lydande ansökning:

»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Uti gemensamt utslag af 31 December 1907 hafva
Konungens Pefälltindshatrstde 1 Västerbottens och Norrbottens
län fastställt af Byske elfs flottningsförening beslutade ändringar
utr ::$8 "3 och 4 alvdet för föreningen gällande reglemente, ålder
ende dessa ändringar bland annat att viket kubikmässa skulle
utgöra grunden för flottningskostnadernas fördelning.

Öfver detta utslag hade sedermera Kammaradvokatfiskals¬
ämbetet hos Kungl. Kammarkollegium anfört besvär, i anledning
af hvilka besvär Kungl. kollegiet i utslag den 9 sistlidne Februari
(bil... A:) fastställt Länsstyrelsernas utslag i hufvudsaken om
kubikmassan såsom fördelningsgrund, men "vidtagit några smärre
ändringar 1 öfrigt.

I förlitande på att denna af bemälda myndigheter nu
godkända fördelningsgrund skulle hinna vinna laga kraft, innan
innevarande års flottningsperiod, har ock föreningens intressenter
å stämmor den 26 November 1908 och den 30 innevarande
månad (bil. B.:) förenat sig om tillvägagångssättet vid virkesbe¬
handlingen i öfrigt i flottleden, intilldess laga kraftvunnet utslag
skulle föreligga och i enlighet hvarmed afverkitingår; virkesapte¬
ring och intumningar nu under vintern egt rum.

Då möjligbetsn af att äfven dfvarnberälda Kammarkollegii
utslag äfven öfverklagas — dock icke från flottrinedförenkåsens
sida — icke är utesluten, får undertecknad styrelse, dertill af
stämma bemyndigad, härmed vördsamt anhålla om tillstånd för
föreningen att på innevarande års flottning och intilldess nyssbe¬
mölda utslag vunnit laga kraft eller, om det öfverklagas, slutligt
utslag i ärendet meddelats, tillämpa dels virkets kubikmassa
såsom grund för flottningsumgäldernas fördelning och dels de
bestämmelser i öfrigt, hvarom föreningens intressenter enligt
bilagda protokollsutdrag förenat sig.

Utom de af föreningen fråmhällna olägenheter, som skulle
uppstå om annat förfaringssätt, än det här ansökta, skulle tillämpas,