OCR Output

2

Bygdeå distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 95. Som Matilda Emanuelsson anbållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
verkställa laga klyfning af hemmanet !/, mantal Ersmark N:o 2
i Umeå kd varder, I anledning "häraf, jämlikt 13:81 Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866. öiride
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det namnen i Umeå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i Umeå landsförsamlings kyrka.

Uppläses i Säfvar sockens kyrka.

N:o 56. Carl lpsdetron och BE: :O. "NSamrmuelsson hafva
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren Bertil
Lagerqvist att verkställa laga skifte å samfälda utgräfningslägen¬
heten >» Höträsket»> i Morbyns by i Säfvar socken; Och ”varder,
i anledning häraf, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrärt
ningen angå kan, härigenom för elagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Säfvar sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;,;
åliggande det Kronolänsmannen 1 Säfvar distrikt att. hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.