OCR Output

Konungens Belallningshalvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 53—59.

Uppläses i Säfvar sockens kyrka.

N:o 953. Gustaf Robert Löfgren har anbållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
uppstaka och rörlägga samtliga skifteslinier inom 'Täfteåböle by
i Salvar socken; Och värder, 1 anlednimg häraf, jämlikt 13 $i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dägar,
sedan denna kungörelse blifvit i Säfvar sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
NSäfvar distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 54. Sedan E. E. Berg och Fredrik Forsgren anhållit
om förordnande för Kommissionslandmätaren Carl Helmer Huss
att verkställa och fullborda laga delning af hemmanet ”/,, mantal
N:o 1 Näs i Bygdeå socken, varder i anledning häraf, jämlikt 13
$ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i