OCR Output

3

det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o .50.. Jämlikt nådiga Cirkuläret den 24 September
1886, varder härigenom kungjordt, att Kommissionären Fredrik
Viklund 1 Anäset innehar förordnande att vid laga förfall för
Kronolänsmannen N. Vikblad inom Nysätra socken verkställa
växelprotester.

N:o" 51." ”Ebligt "härstädes" gjord anmälan har Kronolans¬
mannen S. V. Lidberg utsetts till syssloman för Gideå & Husums
Elfvars Flottningsförening inom Västerbottens län.

Uppläses i Burträsks tingslags kyrka.

¬

N:o 952. På begäran intages följande:
»Kung&görelse.

Måndagen den 3 nästkommande maj kl. 1 e. m. förrättas
å Burträsks härads tingsställe exekutiv auktion å Anders Valfred
Gustafsson tillhöriga !/., mantal Andersvattnet N:o 3 i Burträsks
socken.

Hemmansdelen är bebyggd med mangårdsbyggnad och
ladugårdsbyggnad m. m. Utsädet plägar vara 5 hl. spannmål
och 1,7 hl. potatis. - En hast och 2 kor samt två smakroatar
vinterfödas.

Hemmansdelen är taxerad till 800 kronor och saluvärderad
till 1;500, kröpoör.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att denna
rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig handling
äga nyttjanderätt till egendomen, böra, där ej rättigheten är
intecknad eller skall oansedt försäljningen äga bestånd, före