OCR Output

2

fall af tredska eller försumlighet verkställa sådan förrättning,
som finnes föreskrifven i lag af den 5 Juli 1907, om enskilda
vägar på landet. Och får jag härmed äfven uppgifva att saken
ifråga angår följande af nedannämnda personer bebodda och dem
tillhöriga hemman, nämligen:

i Junkboda hy:

9/.. mtl N:o 1, tillhörigt Erik Sundströms sterbhusdelegare,

re > ed > Olof Olsson,
FA FAR > Joh: Leonard Andersson,
SAR > OL And. OÖströms sterbhusdelegare,
YE eh 3, Uilhöriet undertecknad,
> 9, tulhörigt Nys Freduik Nilsson,
gr 2 0: 3 HUlhÖRBE Kärl Ol Karlssons sterbhusdeleg.,
en » 3, tillhörigt Anders Nilsson;

i Öndebyn:

"3 MUSN:G 1 Ullhöngt bars Fred: Öströms sterbhusdelegare,
ar ble rd » fanjunkaren Johan Jonsson,

a Ri, » Anders Vilh. Markströms änka,

ARR or Deo > Robert Vilh. Markström,

RT > Erik Adolf Gradins sterbhusdelegare,
a D, > fanjunkare Er. Söderström, och
SPA > Nils Olof Nilsson.

Bygdeå den 30 Mars 1909.
Joh. Nilsson
1 Junkboda,

nämndeman."

Och varder, jämlikt 13 $ i lagen om enskilda vägar på
landet den 5 Juli 1907, öfrige vederbörande, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt; att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma Had yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande