OCR Output

honunecens Belallnimsshatvandes I Västerbottens lån
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 48—352.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 48. Carl Olofsson har anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta laga klyfning
å den urfjällsjord, som är belägen i Inre Kasamark och vid
laga -skifte tilldelats hemmanet '?/., mantal N:o 4 Klabböle uti
Umeå socken; Och varder,. jämlikt 13 $i Kungl. Måj:ts. för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, bärigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungö¬
relse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.
N:o 49. Följande ansökan har hit ingifvits:
» Till Konungens Befallningshafvande 1 Västerbottens län.

Undertecknad får härmed vördsammast anhålla om för¬
ordnande för vice kommissionslandtmätaren, kaptenen Carl Helmer
Huss att för fördelning af erforderliga iståndsättningen samt
årliga underhållet så väl sommar- som vintertid af de gemensamma
vägarna inom Junkboda och ÖOndebyns byar i Bygdeå socken,
äfvensom bestämmande af sättet och ordningen för, tillsynen vid
och verkställigheten af berörda iståndsättning och underhåll, i