OCR Output

2

N:o 45. På begäran intages följande:

»KunSSrelse.

Till allmänhetens kännedom meddelas, att Skellefteå Spar¬
bank nedsatt inlåningsräntan till fyra och en half (4!/2) procents
ränta.

Skellefteå den 22 Mars 1909.

För Skellefteå Sparbank:
Dess Styrelse:
D. R. Markstedt.
G. Andersson. Carl L. Sjöström. Hj. A. Lindgren.»

N:o 46. Enligt härstädes gjord anmälan, har Förvaltaren
Torsten Hellström för tiden intill 1910 års ordinarie förenings¬
stämma utsetts till syssloman för ”Tafleåns Flottningsförening.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 47. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att Oskar Karlsson från Burträsk
erhållit tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k.
gårdfarihandel.

Umeå. i Landskansliet, den 26 Mars 1909.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.