OCR Output

Konungens Befallnneshafvandes + Västerbottens Tän
Kungörelser

TS år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 43—47.

Uppläses i Vännäs sockens kyrka.

N:o 43. OQO. Olofsson har anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att verkställa hemmans¬
klyfning å hemmanet '/16 mtl N:o 1 Spöland i Vännäs socken;
Öch varder i anledning härat, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Vännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af förrätt¬
ningsman; åligganude det Kronolänsmannen i Vännäs distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 44. Som Anders Hugo Johansson anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta
laga klyfniog å alla ägor till hemmanet 7/12 mtl N:o 5 Innertafle
i Umeå socken, varder i anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttravde, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.