OCR Output

3

gården och tomten N:o 2:i kvarteret Björken, innehållande
tomten 1,136,96 kv.-meter, och finnes därå uppförda: boningshus i
två våningar, den uedre af timmer och den öfre af stolpar och
bräder under tak af bräder och asfaltpapp;

boningshus af stolpvirke och bräder med sågspånsfyllning,
uppfördt i två våningar, med hvilket boningshus är sammanbyggdt
ett uthus;

två uthus, det ena innehållande matbodar och vedbodar,
det andra hemlighus;

fastigheten är saluvärderad till 13,800 kronor;

1,577,47 kv.-meter af jordägan Normansgärdan under N:o 74
å stadens vretkarta eller delar af tomten N:o 4 ikvarteret Alen,
med därå uppförd uthusbyggnad af stolpar och bräder;

fastigheten är saluvärderad till 1,304 kronor 25 öre;

48.99 kv.-meter af jordägan N:o 76 Sofiedal, hvilket område
ingår i kvarteret Alen;

fastigheten är saluvärderad till 34 kronor 29 öre.

Närmare beskrifning öfver fastigheterna finnas att hos
magistraten tillgå.

De hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheterna gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka, hvarjämte erinras att de, hvilka på grund af
skriftlig handling äga nyttjanderätt till fastigheterna, böra, därest
rättigheten ej är intecknad eller skall oansedt försäljningen äga
bestånd, före auktionen till magistraten i hufvudskrift eller bestyrkt
afskrift ingifva den handling hvarpå rättigheten grundas.

Umeå Rådhus den 19 Mars 1909.
På Magistratens vägnar:
G. Ährling.>

Umeå. i Landskansket.. den 22 Mars 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.