OCR Output

2

vedbod, källare, loge; sommarfähus; badstuga och tre åkerlador.
Åbyggnaderna äro "brandförsäkr ade för 3,100 kronor. Hemmanet,
därå mulbetet är godt, har öppen åker, i någorlunda god häfd, för
årligt utsäde at omkring 3,2: hl: korn och lika mycket potatis.
Afkastningen föder en häst, tre kor och några småkreatur.

Skogsafverkningsrätten är försåld.
Taxerings- och saluvärde är uppskattadt till :2,400 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iaktagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig
handling äga icke intecknad rätt i egendomen, böra till auktions¬
förrättaren före auktionen ingifva i hufvudskrift eller besannad
afskift den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i kronofogdekontoret den 20 Februari 1909.
Bertil Helleberg.>

Uppläses 1 länets kyrkor.

N:o 41. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att nedannämnda personer hafva erhål¬
lit tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k. gård¬
farihandel, nämligen:

August Fritiof Lagerroth, Nordmaling, J. B. Elgbrinck,
Degerfors, samt Magnus Gustaf Josefsson från Stöcke by, Umeå
socken.

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:o 42. På begäran intages följande:

»KunSSrelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas inför Magistraten
å rådhuset härstädes Lördagen den 24 April 1909 klockan tolf
på dagen, försäljes, efter framställning af sysslomännen i gårds¬
ådaren P. W. Sandströms konkurs, följande konkursboet tillhöriga
fastigheter: