OCR Output

Konumcens- Belallnimoshatvandes I Västerhottens lån
Kungörelser

år 1909. i

Ser. B. Landskansliet. N:ris 39--42.

Uppläses 1 Nysätra sockens kyrka.

N:o 39. LL. Jonsson, J. A. Andersson och Per Bäckman
hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M.
Bergstedt att verkställa rågångsreglering emellan Gumbodabäckens
och Bäckeuns samfällda marker, s. k. >»Gran» samt sökandenas
skatteägor i Nysätra socken; Och varder 1 anledning häraf, jäm¬
likt 13 8 i Kuvgl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjor¬
ton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Nysätra sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene 1 valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsman¬
nen i Nysätra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele lappmarks tingslags kyrkor.
N:o 40. På begäran intages följande:
Kungörelse.

Torsdagen den 29 nästa April kl. 12 middagen förrättas
å tingsstället i Lycksele exekutiv auktion å P. O. Israelssons fasta
egendom ?5/a48 mtl N:o 2 Pauträsk i Stensele socken.

Hemmanets åbyggnader äro följande:

Mangårdsbyggnad, afdelad i två kök, kammare och för¬
stuga; ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port och foderlada,;