OCR Output

a
cd

med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses 1 Malå sockens kyrka.

NO OS IH W. Tjernlund, NW. Nygren och N. E. Tjéern¬
lund hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandtmäta¬
ren Knut Widmark att verkställa laga klyfning å hemmanet !!/64
mtl: NIO, Tjernberg uti Malå selen; ÖcCk Varder i anledning
Häral gamikt 13:81 Kungl. Majts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfriga delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Malå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i vulet at förrättningsman, åliggande det lssänt
1 Malå distrikt att hit insända "bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Umeå, 1 Landskansliet, den 15 Mars 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.