OCR Output

Konunoens Belallningshalvandes 1 Västerbottens fn
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 36—38.

Uppläses 1 Degerfors sockens kyrka.

N:o 36. And. Johansson har anhållit om förordnande för
vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att verkställa laga
skifte å den Granö by i Degerfors socken gemensamt tillhöriga
rotejorden, för -totarne N:o Ok UU ppenboerg å laga skifteskartan
betecknade med litt. T samt N:o 93 Öhman under bet 0 Och
vaärder, jämlikt. 13. $ 1. Kungl Maj:ts förnyade madisa skittes:
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrens a
angå kan, härigenom förelagdt, act vild äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan "denna kungör else blifvit i Degerfors
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman:; åliggande
det länsmannen i Degerfors distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 37. Som Knut Lindgren m. fl. anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att i enlighet med
fastställda kartor och gällande författningar vorkelälla laga rå¬
gångsreglering emellan Bergsbyn och Yttre Ursviken å den SR.
Storgrann samt i vattnet därutanför, varder, jämlikt 13.81 Kungl,
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga 'den 9 November 1866. öfrige
vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma