OCR Output

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 33. Aktiebolaget Robertsfors och Gideå & Husums
Aktiebolag hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren E. J. Hedman att verkställa laga delning å alla ägorna
1 samfällda områden skattlagda hemmanen !/8 mtl N:o 1 och
5/85 NO: 8 DUKLOrS: ulsdake sacken; Och varder i anledning
häraf, jämlikt 13.8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, åtkige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 34. Ak bolaget Robertsfors och Gideå & Husums
Aktiebolag hafva anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren E. J. Hedman att verkställa laga delning å alla ägorna
MN i samfällda områden skattelagda hemmanen 5/64 mtl N:o 1 och
”Iea mtl Nio Zz Bjensjön i Bygdeå socken; Och varder i anledning
häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, älrige delägare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman,; åliggande det
Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 309. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att nedannämnda personer hafva erhål¬