OCR Output

Konaneens Befallnmashalvandes 1 Västerhottens ku
Kungörelser

är 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 31—35.

RACET

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 31. J. A. Lagerqvist har anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att verkställa laga
delning -å: hemmanet Litt: Cm "9 /1228 mtl: N:o 7 Norrböle i Skel¬
lefteå socken; Och varder i anledning häraf, jämlikt 13 $i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 32. Som Artur Leffler anhållit om förordnande för
vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att verkställa laga
klyfning af hemmanet 7/384 mtl Baggböle N:o 1, Litt. Ss, i Umeå
socken, varder, Jämlikt. 13. & i Kungl Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Umeå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Umeå norra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.