OCR Output

2

1:0) Jakob Erikssons ?/s2 mtl N:o 1 Elgsjö i Åsele socken
med därå upprörde åbyggnader, nämligen:

manbyggwad, indelad i förstuga och fem rum;

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port, foderlada, vedbod
och matbod;

andel i kornlada; 10 st. ängeslador.

Å fastigheten, hvarå utsås 1 tunna korn och 2!/2 tunnor
potatis, vinterfödas 1 häst och 35 kor.

Fastigheten, med osåld skog och godt mulbete, är taxerad
till 6,000 kronor oeh saluvärderad tiil 8,000 kronor.

2:0) E. J. Erikssons ?/s2 mtl N:o 1 Elgsjö i Åsele socken.

Å hemmanet finnas följande åbyggnader:

manbyggnad, indelad i tre rum och kök, med tillbyggd
bagarstuga och kammare;

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port, foderlada och göd¬
sehrum; tröskloge; fäbodstuga och sju lador.

Hemmanet äger öppen åker för ett årligt utsäde af 1 tunna
korn och två tunnor potatis samt föder 1 häst och 3 kor.

ÅA hemmanet fimnes god skog. Dess taxeringsvärde är
6,000 kronor, saluvärdet är 7,000 kronor.

De hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig hand¬
ling äga ej inteeknad rätt 1 egendomen, böra till auktionsförrät¬
taren före auktionen ingifva den handling, därå rättigheten grundas.

Lyeksele i Kronofogdekontoret den 13 Februari 1909.

Bertil Helleberg.>
Umeå, 1 Landskansliet, den 22 Februari 1909.
H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.