OCR Output

Konuneeens Befallnmeshalvandes + Västerhottens Tan
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 28—-30.

Uppläses i Säfvar sockens kyrka.

N:o 28. Karl Vinberg och Adolf Karlsson hafva anhållit
om förordnande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johan¬
son att verkställa laga klyfning af Norra och Södra öfverlopps¬
markerna till hemmanet. '/s mtl Pätted N:o o-1 Safvar socken,
Och varder i anledning häraf, jämlikt. 13.8 i Kungl. Maj:ts.fört
nyade nådiga skiftesstadga den 9 Seven 1866, öfrigt delägare,
dem förraltineen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom fjörton. dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Säfvar sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande.
huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Säfvar distrikt att hit ARA
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

N:o 29. Jämlikt Nådiga Cirkuläret den 24 September 1886,
varder härigenom kungjordt, att Löjtnanten Otto Sundström i
Burträsk innehar förordnande att vid laga förfall för Kronoläns¬
mannen O. I. Dahl därsammastädes verkställa växelprotester.

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.
N:o 30. På begäran intages följande
»Kun&oörelse.

Å exekutiv auktion, som Måndagen den 22 nästa Mars kl.
11 f. m. förrättas i Åsele härads tingshus, försäljas följande ut¬
mätta, gemensamt intecknade fastigheter: