OCR Output

3

hindra ärendets afgörande i befintligt skick; åliggande det Kro¬
nolänsmannen i Burträsks distrikt att befordra denna kungörelse
till uppläsning i sagde sockens kyrka och däröfver hit insända

bevis.
Umeå, 1 Landskansliet, den 15 Februari 1909.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Arv. Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.