OCR Output

2

strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka
N:o :27. Hit har imgifvits jen så lydande ansökan:
» Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

I -skrifvelser af nedanstående datum har Styrelsen för
Rickleå vattensystems Flottningsförening hos Konungens Befall¬
ningshafvande dels anmält till afsyning de för Andersvattens¬
HäGrÖn med Göksjön till dess utlopp i Bygdeträsket föreskrifna
och numera utförda byggnader och rensningar och dels anhållit
om fastställelse af reglemente för samma vattendrag.

Då emellertid den omständigheten kan inträffa, att be¬
rörda vattendrag icke hinner blifva till allmän flottled upplåtet
före tiden för stundande sommares flottning, får undertecknad
styrelse för Rickleå vattensystems Fottningstörenine härmed
vördsammast anhålla om tillstånd för föreningens intressenter
att uti nämnda vattendrag få instundande sommar bedrifva flott¬
ning med iakttagande af de föreskrifter, Konungens Befallnings¬
hakvande härom Jämnar.

Burträsk den 21 Januari 1909.
Rickleå vattensystems Flottningsförening
Dess styrelse:

K. Lindberg. Mauritz Klockhoff. Manus Bagge.»

Och varder i anledning häraf enhvar, hvilkens rätt af
ärendet beröres, härigenom förslagat att senast inom fjorton
dagar, efter denna kungörelses uppläsande i ofvannämnda soc¬
kens kyrka, hit ingifva till Konungens Befallningshafvande
ställdt yttrande i anledning af ifrågavarande frambtällning, vid
äfventyr, ati dylikt yttrandes uteblifvande icke kommer att