OCR Output

Konuneens Betallnnoshalvandes I Västerhottens län
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 25—27.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 25. Viktor Pettersson har anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att i enlighet
med laga skifteskartan uppgå och röslägga rågångarna omkring
hans ägande hemman !/g8 mantal Östanbäcken N:o 3:i Byske soc¬
ken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Byske
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman,; åliggande det
Kronolänsmannen i Byske distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Stensele söckens kyrka.

N:o-26.. G. P. Braäthen hat anhållit. om. förordnande för
Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att verkställa hem¬
mansklyfning å hemmanet !5/ss mantal N:o 1 Stensele, litt. Ac, i
Stensele socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
hyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Stensele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttravde, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Stensele di¬