OCR Output

2

N:o 22. Enligt härstädes gjord anmälan, hafva intressen¬
terna i Bure älfs Flottningsförening för innevarande år utsett till
syssloman Borgmästaren Carl Oquist.

N:o 28. Att Borgmästaren Carl Öquist valts till syssloman
för Kåge älfs Flottningsförening för innevarande år, varder häri¬
genom kungjordt.

N:o 24... Skellefteå: älfs Flottningsförening har till sysslo¬
man för innevarande år valt Bort inästorme Carl Öquist, hvilket
härigenom kungöres.

Umeå, i Landskansliet, den 8 Februari 1909.

På Landshöfdinge- Ämbetets vägnar:

Arv Almqvist. Ernst Humble.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.