OCR Output

Konungens. befallningshalvandes I Västerbottens lan
K ungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 20—24.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 20. Sedan Carl A. Stenman anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att förrätta laga skifte
å alla vid laga skiftet å Löföns utjord i Umeä socken för del¬
ägarnes gemensamma behof afsatta undantag, varder, jämlikt 13
Sd Kun Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, ölen delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
lag dt, all dd äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
dedna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet
af förrättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Umeå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka

N:o 21. Som Kramfors Aktiebolag anhållit om förord¬
nande för Statens Landtbruksingenjör Henning Wikström att
i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn i och för upp¬
tagande af afloppsdiken inom Skirskelus by i Vilhelmina socken,
varder öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Vilhelmina sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökan¬
den 1 valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen
i Vilhelmina distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses
uppläsande i sagde sockens kyrka.