OCR Output

2

vid sin rätt bevaka, hvarjämte de, hvilka på grund af skriftlig
handling äga ej intecknad rätt i egendomen, föra till auktions¬
förrättar före auktionen ingifva i hufvudskrift eller bestyrkt
afskrift den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 21 Januari 1909.

Bertil Helleberg.»>

Uppläses 1 Lycksele tingslags kyrkor.
N:o 19. Till vederbörandes kännedom införes följande

»Is unÄ&oörelse.
Onsdagen den 3 nästa Mars kl. 12 på dagen förrättas i
tingslokalen i Lycksele exekutiv auktion å Frans Granströms

fästa egendom "a... mantal Nio I Pautrask I Stensele socken,

Å hemmanet finnas uppförda:

Manbyggnad på stenfot, timrad till takbandet, afdelad i
kök, kammare och förstuga, och en åkerlada.

Hemmanet, som äger godt mulbete, föder en half ko.
Utsädet utgör omkring 40 liter korn.

Taxeringsvärdet och saluvärdet är uppskattadt till 300
kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen ARGA AA. äga att där¬
Vid sia fatt bevaka, hvarjämte de, som på grund af skriftlig
handling äga ej intecknad rätt 1 egendomen, föra till auktions¬
förrättaren före auktionen ingifva i hufvudskrift eller bestyrkt
afskrift den handling, därå rättigheten grundas.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 21 Januari 1909.

Bertil Helleberg.»>
Umeå, i Landskansliet, den 30 Januari 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Akiiebolaget Umeå Tryckerier.