OCR Output

Uppläses i Lycksele sockens kyrka. .

NO 17. Bedan J. AA: Wolperg, I OO: Nordenstam m. fl.
hemmansägare i Norrbäcks by af Lycksele socken anhållit om
tillstånd att instundande vår för flottning begagna den för reg¬
lering synade öfre delen af Öre älf samt Norrbäcken, varder en¬
hvar, hvilkens rätt af ärendet beröres, härigenom öppet lämnadt
att senast inom tjuguen dagar, efter denna kungörelses uppläsande
1 Lycksele sockens kyrka, hit. ingifva till Ronungdens Befallnings¬
hafvande ställdt yttrande i SER af ifrågavarande framställ¬
ning, vid äfventyr, att dylikt yttrandes uteblifyande icke kommer
att hindra ärendets afgörande i befintligt skick; och kommer an¬
sökningen under tiden att härstädes hållas vederbörande tillhanda;
åliggande det länsmannen j Lycksele södra distrikt att befordra
denna kungörelse till uppläsning i Lycksele sockens kyrka och
däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Åsele tingslags kyrkor.
N:o 18. På begäran intages följande

> ungörelse.

Torsdagen den 20 nästa Februari kl. 11 fm. förrättas
å tingsstället i Åsele exekutiv auktion å E. J. Erikssons fasta
egendom ?/,, mantal N:o 1 Elgsjö i Åsele socken.

Å hemmanet finnas följande åbyggnader:

Manbyggnad, indelad i tre rum och kök, med tillbyggd
bagarstuga och kammare;

ladugårdsbyggnad, indelad i fähus, port, foderlada och
gödselrum;

tröskloge; fäbodstuga och sju lador.

Hemmanet äger öppen åker för ett årligt utsäde af 1
tunna korn och 2 tunnor potatis samt föder 1 häst, 3 kor.

A hemmanet finnas god skog och godt mulbete. Dess
taxeringsvärde är 6,000 kronor. WSaluvärdet är 7,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬