OCR Output

CJ

Uppläses i Skellefteå, Jörns, Norsjö, Malå
och Sorsele socknars kyrkor.

N:o 16. Till vederbörandes kännedom kungöres följande
hit ankomna ansökan:

»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Härmed får Styrelsen för Skellefteå älfs Flottningsförening
anhålla det Konungens Befallningshafvande måtte fastställa at
föreningen antaget förslag till Dy distriktsindelning af Skellefteå
älf ed bivattendrag eller vidtaga de andra åtsärder. som på
grund af förening as. beslut må kunna anses erforderliga:

Därest Konunseds Befallningshafvande skulle finna syn
nödig innan istallds meddelas, får Styrelsen vördsamt föreslå
det statens flottledsingeniör J. A. Melkersson, såsom varande den
om vattendraget och 3 flottningsförhållanden mäst kunnige, måtte
förordnas att synen verkställa.

Skellefteå den 14 Januari 1909.

För Skellefteå älfs Flottningsförening,
dess styrelse:

C. E. Nordström.
F. L. Ekman. J. A. Stenberg.»

Och varder 1 anledning häraf vederbörande strand-, bro-,
fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af
frågan beroende, härigenom förelagdt, att sist inom tjuguen dagar,
efter det denna "kungörelse blifvit i Skellefteå, Jörns, Norsjö, Malå
och Sorsele 'socknars kyrkor uppläst, hit ingifva till Konungens
Befallningshafvande ställdt yttrande i anledning af ofränberorda
framställning, vid äfventyr att dylikt yttrandes uteblifvande icke
kommer att hindra ärendets afgörande i befintligt skick; åliggande
det vederbörande länsmän att befordra denna kungörelse till upp¬
läsning 1 respektive kyrkor samt däröfver hit insända bevis.