OCR Output

2

kungörelse blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden 1 valet af
förrättningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors
distrikt att hit insända bevis om denna ee uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Säfvar sockens kyrka.

N:o 15. Hit har ingifvits en så lydande ansökan:
»'Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Då afsyning af Säfvar älfs sjätte distrikt, till hvilken för¬
rättning Majoren E. Wedberg erhållit Konungens Befallningshaf¬
händer förordnande, på grund af vidriga Daturtörhallanden ännu
icke kunnat ver kställas, få vi härmed vördsämt anhålla, att Konun¬
gens Befallningshafvande måtte medgifva, att tiden för afsyningens
hållande måtte förlängas under fitorligatö ett år.

Umeå den 12 Januari 1909.
Säfvar Flottningsförening:

Bertil Magnét.>

Och varder i anledning häraf vederbörande strand-, bro-,
fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt kan vara af
frågan beroende, härigenom förelagdt, att sist inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Säfvar sockens kyrka uppläst,
hit ingifva till Konungens Befallningshafvande ställdt yttrande i
anledning af Ofvanberörda framställning, vid äfventyr att dylikt
yttrandes uteblifvande icke kommer att hindra ärendets afgörande
i befintligt skick; åliggande det länsmannen i Säfvar distrikt att
befordra denna kungörelse till uppläsning i kyrkan därstädes samt
däröfver hit insända bevis.