OCR Output

Kommeens Befallningshalvandes I Västerbottens Ian
Kungörelser

Ar 009,

Ser. B. Landskansliet. N:ris I3—19.

Uppläses i Säfvar sockens kyrka.

N:o 13. Sedan Johan Lundström anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren B. Lagerqvist att verkställa laga
skifte å följande för gemensamt behof vid laga skiftet i Bull¬
marks by, Säfvar socken, afsatta platser, nämligen: fr Torftag
enligt delningsbeskrifningen å N:o 400: pm; HH. ägofigurer, 2:0) Upp¬
lagsplats å N:ris 450, 451, 3:0) Soldattorpen N:ris 1, 2 och 3, samt
4:0) Kvarn- och ler platsen enligt delningsbeskrifningen å N:o 1457
m, HÅ. ägofigurer, varder, net dör Kungl. Mar ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, 1 anledning häraf
öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton: dagar. sedan
denna kungörelse blifvit i Säfvar sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Säfvar
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
1 sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 14. Erik Gruffman har anhållit om förordnande för
vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att verkställa laga
klyfning å hemmanet !!/128 mtl N:ris 1 och 2 Gladaberg i Deger¬
fors socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, i anledning häraf öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna