OCR Output

2

Och varder i anledning häraf enhvar, hvilkens rätt af
ärendet beröres, härigenom öppet lämnadt att senast inom fjorton
dagar efter denna kungörelses uppläsande i ofvannämnda
socknars kyrkor, hit ingifva till Konungens Befallningshafvande
ställdt yttrande i anledning af ifrågavarande framställning, vid
äfventyr, att dylikt yttrandes uteblifvande icke kommer att hindra
ärendets afgörande i befintligt skick; och kommer ansökningen
under tiden att härstädes hållas vederbörande tillhanda; åliggande
det vederbörande länsmän att befordra denna kungörelse till upp¬
läsning i respektive socknars kyrkor och däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

N:o 12. På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å Umeå härads
tingshus Måndagen den 1 nästkommande Mars kl. 12 på dagen,
kommer att försäljas Nils Franke tillhöriga ?/si2 mtl N:o 1 Skraf¬
velsjö, med ägor å s. k. Björkmyran i Kasamark, Umeå socken.

Å hemmansdelen som omfattar 42 tunnland, 17,5 kapp¬
land, hufvudsakligen odlings- och skogsmark, kan födas en ko, och
saknar densamma annan åbyggnad än hälften i en mindre hölada.

Ifrågavarande hemmansdel har åsatts ett saluvärde af 600
kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäl¬
das, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att
därvid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka
på grund af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen
eller rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af egen¬
domen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt
försäljningen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren