OCR Output

Konunseens Befallnineshafvandes + Västerbottens län
Kungörelser

solsken SE

Ser. B. Landskansliet. N:ris 9--12.

N:0-0: Enligt härstädes gjord anmälan hafva intressen¬
terna i Säfvar Flottningsförening för innevarande år utsett till
syssloman Juris Kandidaten Bertil Magnét i Umeå.

N:o 10. Att Inspektoren Harald Markström i Brännfors
valts till syssloman för Åby Elfs Flottningsförening i Väster¬
bottens län, varder härigenom kungjordt.

Uppläses i Säfvars, Degerfors och Burträsks socknars kyrkor.

N:o 11. Till Konungens Befallningshafvande har ingifvits
en så lydande ansökning:

» Till Konungens Befallningshafvande i Västerbottens län.

Härmed får Sandviks Ångsågs Aktiebolag, i enlighet med
föreskrifterna i af Konungens Befallningshafvande den 24 Mars
1908 fastställdt regleringsutslag för Norsåns vattendrag, då de
häri föreskrifna arbetena, ehuru utförda, ännu icke hunnit afsynas,
nu genom uppebåll i flottningen väsentlig olägenhet skulle till¬
skyndas virkesägarne, vördsamt anhålla att Konungens Befall¬
ningshafvande ville meddela bolaget tillstånd att under instun¬
dande vår verkställa flottning i Norsåns vattendrag.

Degerfors den 13 Januari 1909.
För Sandviks Ångsågs Aktiebolag:
A. Åström.»