OCR Output

3

men sämre ståndskog äga rätt att inom tio år från hemmans¬
klyfningens fastställelse afverka skog från S. Edins hemmansdel
5/128 mtl Jerfsjö N:o 1; Litt.” Ahb,' för ett värde af adertontusen¬
åttahundrasjuttiotvå (18,872) kronor 92 öre, varder härmed kun¬
gjordt.
Tingsstället i Åsele den 31 December 1908.
På Ägodelnings-Rättens vägnar:

C. G. Ihrfors.>

»Kungoörelse.

Att vid å hemmanet !?/ss mtl Almsele N:o 2 i Åsele socken
verkställd hemmansklyfning och i sammanhang därmed verkställd
ståndskogslikvid blifvit bestämdt, att hemmanet !3/128 mtl Alm¬
sele N:o 2, Litt. Db, hvilket äges af J. E. Almrot, skall för be¬
kommen sämre ståndskog äga rätt att inom sex år från hemmans¬
klyfningens fastställelse, hvilket skett denna dag, afverka skog
från G. Akerlinds hemmansdel '”/128 mtl Litt: Da för ett värde
af etthundrasjuttiosex (176) kronor 21 öre, varder bärmed kun¬
gjordt. |

Tingsstället i Åsele den 31 December 1908.

På Ägodelnings-Rättens vägnar:
C. G. Ihrfors.s<

Umeå, i Landskansliet, den 18 Januari 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.