OCR Output

2

N:o 7. Författningsenligt offentliggöres följande:

»Kungorelse.

Vid laga klylning å vi mö Västra Stafträsk N:o 1, Litt.
A, i Jörns socken, hvilken förrättning denna dag af Skellefteå
tingslags Ägodelningsrätt fastställts, har bestämts, att ersättning
för mistad ståndskog skall utgå af ägolotten Litt. Ab med nittio¬
nio kronor 90 öre; sandt att ersättningen, som skall utgå i pen¬
ningar, skall erläggas i tre terminer, med första tredjedelen den
1 April 1909, andra tredjedelen den 1 Oktober 1909 och sista
tredjedelen den 1 April 1910.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 28 December 1908.
Ägodelningsrättens ordförande.»

KH un&Srelse.

Vid: laga klyfring 4 (estmt! Kågetrask No, 3, latt. Cd, 1
Skellefteå socken, hvilken förrättning denna dag af Skellefteå
tingslags Ägodelningsrätt fastställts, bar bestämts, att ersättning
för mistad ståndskog skall utgå af ägolotten JAG Cda med fyrtio¬
nio kronor 30 öre, af ävolotten Litt. Cdb med fyrahundratjugusju
kronor 71 öre och at ägolotten Litt. Cde med trehundraåttiotvå
kronor 73 öre; samt att ersättningen, som skall utgå i penningar,
skall vara erlagd tre år efter förrättningens fastställelse.

Tingshuset vid Skellefteå stad den 28 December 1908.
Ägodelningsrättens ordförande.»

N:o 8. Till vederbörlig kännedom intages denna

»Kunggörelse.

Att vid å hemmanet ”/e4 mtl Jerfsjö N:o 1 i Vilhelmina
socken verkställd hemmansklyfning och i sammanhang därmed
verkställd ståndskogslikvid blifvit bestämdt, att hemmanet ?/128
mtl Litt. Aha, hvilket äges af Arvid Lundgren, skall för bekom¬