OCR Output

Konunseens Befallningshalvandes 1 Västerhottens län
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 5-—8.

Uppläses i Malå sockens kyrka.

N:o 5. J. Jul. Sjöström och Anton Lundström m. fl. hafva
anhållit om förordnande för Statens Landtbruksingenjör Henning
Vikström att, i enlighet med gällande dikningslag, förrätta syn i
och "för sänkning af Grundträsket inom Östra och Västra Laine¬
jaurs byar i Malå socken; Och varder i anledning häraf öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna
kungörelse blifvit i Malå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af för¬
rättningsman; åliggande det kronolänsmannen i Malå distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens
kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 6. Sedan Aug. Lundström, J. A. Norgren och Nils
August Augustsson hafva anhållit om förordnande för vice Kom¬
missionslandtmätaren G. A. Snellman att förrätta laga hemmans¬
klyfning å alla ägorna till hemmanet litt. Ba '!”/25e mtl N:o 2
Slipstensjön i Degerfors socken, varder öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans
förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman;
åliggande det kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.