OCR Output

3

kommer nedannämnde fastighet att försäljas i den ordning, som
om utmätt fast egendom finnes stadgadt, nämligen:

Aktiebolaget Västerbottens-Kuriren tillhöriga tomten
N:o 3 i kvarteret Thor,

med därå uppförda åbyggnader, bestående af boningshus i två
våningar, den nedre innehållande nio rum samt butik med kontor,
och den öfre två lägenheter, den ena om fyra rum och kök och
den andra tre rum och kök; uthusbyggnad, innehållande förutom
uthuslägenheter, butik, förstuga samt ett rum och kök.

Fastigheten är saluvärderad till 63,245 kronor.

Närmare beskrifning å fastigheten finnes att hos magistraten
tillgå.

De, hvilka äga fordran, som bör ur egendomen utgå, eller
annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin rätt
därvid bevaka.

Umeå Rådbus den 29 December 19038.

Magistraten.»

Umeå, i Landskansliet, den 5 Januari 1909.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1909, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.