OCR Output

| Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.
N:o 3. På begäran intages följande

»Kungörelse.

Å exekutiv auktion, som Måndagen den 22 nästkommande
Februari kl. 12 på dagen förrättas i Umeå härads tingshus, kom¬
mer att försäljas från Byggmästaren Aug. Andersson å Teg ut¬
mätta 11280 mtl N:o 12 Westerteg 1 Umeå socken:

Hemmanet, med tillhörande andel i Grössjön, har en areal
af omkring 27 tunnland, 17,6 kappland inägor, däraf cirka 2 tunn¬
land öppen jord och cirka 34 tunnland skog. och kunna därifrån
afbergas ungefär 50 skrindor hö.

Skogstillgången är tillräcklig för husbehof.

Fastigheten, som saknar annan åbyggnad än 2:ne större
och 3:ne mindre lador, har åsatts ett saluvärde af 4,000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen jäktaras äga att där¬
vid sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de” hvilka på
grund al skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendom eller
rätt till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen,
böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oafsedt försälj¬
ningen äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva
i hufvudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättig¬
heten grundas.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 4 Januari 1909.

J. A. Hanson.»

Uppläses i Umeå stads kyrka.
N:o 4. Härigenom kungöres följande
»KungSörelse.

Genom exekutiv auktion, som af magistraten förrättas å
Rådhuset härstädes Tisdagen den 16 Februari kl. tolf på dagen