OCR Output

Konungens Belallningshafvandes + Västerhottens Tän
Kungörelser

år 1909.

Ser. B. : Landskansliet. N:ris 1-4.

Uppläses i Säfvar sockens kyrka.

N:o I; Adolf Karlsson och Karl Vinberg. hafva anhållit
om förordnande för vice Kom missionslandtmätaren S. J. Johanson
att verkställa laga klyfning af hemmanen ”/256 mtl Litt. F och
T/set mtl Tate H Söderby N:o 1 i Säfvar socken; Och varder i
anledning häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, ad äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Säfvar sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig
med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Säfvar distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 2. Sedan L. A. Johansson anhållit om förordnande
för viee Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att verkställa
laga. skifte, $ alla. ägorna tillhörande hemmanet ?/16 mtl N:o. 1
Degernäs py Bjurholms socken, varder i anledning häraf öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelasdi, att,
vid ”äfventyr af talans förlust, mom NN dagar, Seden denna
kungörelse blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bjurholms
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.