OCR Output

4

lagliga rätt till ersättning för nedlagda kostnader för vattendra¬
gens flottbargörande synes sålunda stå, enär den föreskrifna
amorteringstiden nu snart gått tillända, inför utsikten att förlora
oguldne flottledskostnader, om icke förlängning i amorteringstiden
kan vinnas.

Sandvikens HBSågverks-Aktiebolag, Biörknäs Aktiebolag,
Graningeverkens Aktiebolag och Kramfors Aktiebolag, som äro
berättigade till ersättning för de å flottlederna nedlagda kostna¬
derna, därom närlagda handlingar lämna besked, våga därföre,
under åberopande af hvad ofvan anförts, ödmjukast hos Konun¬
gens Befallningshafvande anhålla, att bolagen berättigas att un¬
der ytterligare tio år, eller intilldes nu resterande belopp 9,503
kronor 43 öre jämte ränta blifvit guldna, beräknad från den dag
Konungens Befallningshafvande må finna tillbörligt, efter ena¬
banda grunder, som i förr angifna utslag finnas föreskrifna, få
uppbära af de flottande flottningsumgälder för de flottlederna
uppförda byggnader och verkställda rensningarna.

Dorotea den 21 November 1908.

För Ormsjöbäckarnas flottningsförening: För Kramfors Aktiebolag:
Hans Vikström, Hans Vikström.
ordförande.
För Björknäs Aktiebolag: För Sandvikens Aktiebolag:
Fredr. Sundberg. Erik Johansson.

För Graningeverkens Aktiebolag:
Ant. Vikberg.>

I anledning häraf varder vederbörande strand-, bro-, fiske¬
och vattenverksägare samt andra, hvilkas rätt kan vara af frågan
beroende, härigenom förelagdt, att sist inom tre veckor, efter det
denna kungörelse blifvit i Dorotea sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med skriftligt svar å ansökningen, vid äfventyr, om det
försummas, att sådant icke anses utgöra hinder för målets afgö¬
rande; och hållas ansökningshandlingarne under tiden å lands¬