OCR Output

3
Per» Nordström, hvilka: äro i tår att afgå, äfvensom af tre Supp¬
leanter. |

3:0) Val af tre revisorer för granskning af bolagets räken¬
skaper och förvaltning under innevarande brandstodsår, jämte
utseende af lika antal ersättningsmän för dem.

Umeå i Västerbottens läns brandstodsbolags kontor den
18 December 1908.

På styrelsens vägnar:

Ludv. Schöning.
0. Th. Bergström.»

Uppläses i Dorotea sockens kyrka.

N:o 239. Följande ansökan har hit inkommit:

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Västerbottens län.

Konungens Befallningshafvande har genom särskilda ut¬
slag af den 4 Maj 1908 och den 30 December 1899 ifråga om
sökt reglering för trävaruflottning uti bland andra vattendrag
äfven BStut- och Vestvattenbäckarna, belägna inom Dorotea soc¬
ken, bestämt, att ifrågavarande bäckar skulle öppnas till allmän
flottled samt att de, som bekostat då befintliga byggnader och
rensningar i flottlederna, i ersättning härför ägde att uttaga
amorteringsafgifter af de flottande efter i åberopade utslag af
den 4. Maj 1898 angifna grund. Af sagda amorteringsafgifter
skulle de byggande få först tillgodoräkna sig ränta efter sex pro¬
cent å ogulden andel i ersättningen, hvarefter resten skulle af¬
skrifvas å kapitalet, hvilket beräknades vara amorteradt på tio år.

Såsom af närlagda räkenskapssammandrag framgår, har
den i ofvan angifna utslag bestämda tiden icke varit tillräcklig
för amortering af flottledskostnaderna, beroende detta hufvud¬
sakligen därpå, att den under årens lopp framflottade virkesmas¬
san icke uppgått till den beräknade årliga virkesmängden i flott¬
lederna för ifrågavarande kostnaders amortering. De byggandes