OCR Output

2

2:0) om. från. "/, mantal N:o 16 Vännäs afsöndradt skogs¬

skifte om 24 tunnland, 29 kappland; och

3:0) !/,-ten af ett från '/,g mtl N:o 10 Vännäs afsöndradt
skogsskifte om 9 tunnland, 12 kappland.

Fastigheterna äro belägna i Vännäs socken och hafva de¬
samma åsatts ett saluvärde af 824 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äga att därvid
sin rätt bevaka, hvarjämte tillkännagifves, att de, hvilka på grund
af skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt
till servitut eller afkomst eller annan förmån af egendomen, böra,
där ej rättigheten är inteeknad eller skall, oafsedt försäljningen,
äga bestånd, före auktionen till auktionsförrättaren ingifva i huf¬
vudskrift eller besannad afskrift den handling, därå rättigheten
grundas.

Umeå fögderis Kronofogdekontor den 21 December 1908.

J. A. Hanson.>

N:o 238. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Delägarne i Västerbottens läns brandstodsbolag kallas häri¬
genom till ordinarie bolagsstämma, Som hålles å bolagets kontors¬
lokal i Umeå stad Fredagen den 29 Januari nästkommande år
kl. 1 e. m., och förekomma därvid till behandling följande ärenden:

1:0) Granskning af bolagets förvaltning och revisorernas
berättelse samt fråga om meddelande af ansvarsfrihet för den
förvaltning, som granskning undergått. Revisionsberättelsen fin¬
nes intagen i Länsstyrelsens kungörelse för detta år Ser. B:: N:o
164, samt hålles hos brandstodskommitéerna tillgänglig.

2:0) Val af trenne ledamöter i styrelsen för en tid af två
år i stället för Öfversten och Kommendören Ludvig Schöning,
Rådmannen och Riddaren Lars Fredrik Grahn samt Flottchefen